Monthly Archive:: September 2019

BULOVA MIL-W-3818A

BULOVA MIL-W-3818A Kích thước: 32mm x 16mm Bộ máy Caliber 10BNCH (Hand-Winding) Năm: 1958 – …